Přijímací řízení 2023/24

Probíhá aktualizace textů na této stránce. Konečná verze informací k přijímacímu řízení 2023/24 bude k dispozici do 31. ledna 2024. Uvedené informace vychází z výkladu novely školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky o přijímacím řízení 353/2016 Sb. a jsou BEZ ZÁRUKY. Vydání novely se předpokládá na přelomu kalendářního roku, její oficiální výklad během ledna 2024.

Přihlášky

Přihlášky ke studiu se v prvním kole přijímacího řízení podávají od 1. února do 20. února 2024 pozn 1 (bez záruky).

Uchazeč pozn 2 může podat v prvním kole přihlášky nejvýše do 3 oborů SŠ (bez talentové zkoušky). Uchazeč v přihlášce uvede pořadí škol (oborů středního vzdělání), do kterých podává přihlášku. Uvedené pořadí je závazné a po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze změnit.
Formy podání přihlášek:

  1. prostřednictvím informačního systému o přijímací řízení (ISPŘ) s prokázáním totožnosti (elektronickou identifikací), nebo
  2. v podobě výpisu z informačního systému o přijímací řízení (ISPŘ) doručeného škole, nebo
  3. na předepsaném tiskopisu (způsobem obvyklým v předchozích letech)

Podle zvolené formy se odvíjí další postup předání přihlášky:

  1. s prokázáním totožnosti elektronickou identifikací => přihlášku obdrží prostřednictvím ISPŘ všechny uvedené školy, uchazeč další úkony s přihláškou nekoná
  2. výpis => uchazeč doručí na každou školu vytisknutý a podepsaný výpis z ISPŘ; ředitel získá díky kódu uvedenému na výpisu elektronickou přihlášku uchazeče
  3. na předepsaném tiskopisu => uchazeč doručí na každou školu tiskopis přihlášky; data jsou dále zpracovávaná a zadávána do ISPŘ danou školou

Doporučujeme využít variantu 1 či 2, předejdete tak možným komplikacím při digitalizaci přihlášek. ISPŘ například zajistí shodné uvedení pořadí škol na přihláškách. Pokud jsou součástí přihlášky kopie dokladů, postačí jejich prostá kopie (scan). Ředitel školy je oprávněn vyzvat uchazeče k předložení originálů.

Jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy do 31. ledna 2024 (§ 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).


1) Plánovaná novela ruší termín 1. března uvedený ve školském zákoně a zmocňuje ministerstvo školství k vyhlášení tohoto termínu. V návrhu příslušné vyhlášky je uvedeno toto datum.
2) Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

Termíny

Podoba zkoušky

JPZ koná uchazeč na nejvýše dvou školách uvedených na přihlášce. Výběr škol provádí ISPŘ a pořadí konání v jednotlivých termínech sdělí uchazeči na pozvánce k JPZ. V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

Obsah zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zkouška se skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

Vyhodnocení a výsledek přijímacího řízení

Ředitel školy vyhodnotí přijímací řízení na základě zveřejněných kritérií (viz výše) a určí pořadí uchazečů. Uchazeč musí překonat hranici úspěšnosti stanovenou v kritériích.

Ředitel školy předá ministerstvu školství pořadí uchazečů v přijímacím řízení na danou školu. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů středního vzdělání, bude přijat do oboru umístěného z těchto oborů středního vzdělání na přednostnějším pořadí uvedeném v přihlášce. Do ostatních oborů středního vzdělání nebude uchazeč přijat (i kdyby splnil kritéria). Uvedené vyhodnocování provádí ministerstvo školství a škole předá výsledky přijímacího řízení po zohlednění pořadí přihlášek a výsledků uchazečů na jiných školách.

Následně škola oznámí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Dle připravované vyhlášky bude rozhodnutí zveřejněno v pátek 10. května. Seznam škola zveřejní na hlavním vchodu budovy školy a v ISPŘ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Oproti předchozímu stavu se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě nevyhotovuje.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení.

Druhé kolo

V případě nenaplnění některého z oborů ředitel školy do daného oboru vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitel školy vydá nová kritéria pro přijetí, ve kterých zohlední výsledky jednotné zkoušky (z 1. kola). V druhém kole přijímacího řízení může podat přihlášku uchazeč, který nebyl přijat do žádného oboru středního vzdělání v prvním kole, nebo se vzdal práva na přijetí.

V ostatních aspektech se v druhém kole postupuje obdobně jako v prvním. Tzn. mimo jiné uchazeč i v druhém kole může podat maximálně 3 přihlášky, na kterých určí prioritu jednotlivých škol (oborů). Vyhlášení výsledků opět probíhá zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů.


FAQ

Kolik uchazečů o studium se hlásilo? Kolik bodů stačí k přijetí?

[26.10.2023] V přiložených grafech zveřejňujeme počet podaných přihlášek (vždy na kapacitu jedné třídy v každém oboru, tzn. zpravidla 30 přijímaných). Počty získaných bodů v druhém grafu reflektují vyhodnocení přijímacího řízení (nejedná se o prostý součet bodů získaných v JPZ, JPZ má v přijímacím řízení zpravidla váhu 80 %, další podmínky jako např. prospěch ze ZŠ zbývajících 20 %).

Kdo mi vydá zápisový lístek?

[26.10.2023] Při novelizaci školského zákona ("digitalizace přijímacího řízení") vypadl institut zápisového lístku. Vzhledem k změnám v procesu přijímání již není potřeba.

Bude škola vypisovat druhé kolo přijímacího řízení?

[26.10.2023] Vyhlášení druhého kola nelze předjímat. U uchazečů do primy je vypsání druhého kola krajně nepravděpodobné. U uchazečů do 1. ročníku (čtyřletého studia) záleží na zájmu uchazečů o studium právě na naší škole. Nejprve jsou uspokojeni všichni úspěšní uchazeči z prvního kola přijímacího řízení.