Přijímací řízení 20/21

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2021. Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. Údaje uvedené na přihlášce musí být aktuální a čitelné (e-mail, telefon). Naše škola neposkytuje tiskopis přihlášky. Většina základních škol generuje přihlášku ze svého školního informačního systému (postačí stávající škole nahlásit IZO naší školy: 000068934); případně jsou tiskopisy ke stažení na webu MŠMT - XLSX a PDF.

V případě použití datové schránky musí zákonný zástupce uchazeče využít k odeslání přihlášky svou datovou schránku fyzické osoby (identifikátor datové schránky naší školy: u8c7xmj).

Prospěch uvedený na přihlášce musí být potvrzen základní školou.

Vyjádření lékaře naše škola nevyžaduje. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami přiloží k žádosti o uzpůsobení podmínek konání zkoušky doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Přihlášky lze předat osobně v kanceláři školy: Po – Pá 9.00 až 15.00
Pokud Vám termín nevyhovuje a nemůžete využít poštovní doručení, domluvte si jiný termín: sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618.

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ). Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.


Přípravné kurzy pro uchazeče do prvních ročníků ve školním roce 2020/21 nepořádáme.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

Průběh a pravidla

JPZ koná uchazeč na všech školách (nejvýše dvou) uvedených na přihlášce. Ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu.

Obor 79-41-K/41: Pokud druhá škola uchazeče uvedená na přihlášce nepořádá JPZ (pořádá školní přijímací zkoušku), bude tento uchazeč konat JPZ v obou termínech na naší škole.

V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

Uchazeči 1. i 2. termín

Pozvánku ke konání JPZ v prvním kole přijímacího řízení s bližším určením místa a času konání zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před termínem konání této zkoušky. (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.)

Na pozvánce je uvedeno evidenční číslo přihlášky (viz tyrkysové pole na vzoru). Tímto číslem bude uchazeč identifikován ve výsledcích přijímacího řízení (v seznamu přijatých uchazečů).

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Uchazeči s sebou na zkoušku potřebují pozvánku, výše uvedené prohlášení, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). Vhodná propisovací tužka píše modře či černě při jakémkoliv náklonu, stopa je dostatečně silná, nevynechává, nepropíjí se na druhou stranu listu a není gumovatelná.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut (opatření MŠMT k prodloužení testů JPZ).

Výsledky a předání zápisového lístku

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů; dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. (§ 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ + soutěže

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 14 bodů
soutěže max 6 bodů (viz kritéria)


Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 20 bodů (viz kritéria)


-mee-