Přijímací řízení 2022/23

Přihlášky

Přihlášky ke studiu musely být odevzdány do 1. března 2023.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.

Termíny

Podoba zkoušky

JPZ koná uchazeč na všech školách (nejvýše dvou) uvedených na přihlášce. Ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu. V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

Pozvánky k JPZ budou odeslány na e-mailovou adresu zákonných zástupců (uvedenou na přihlášce) 31. března. Doručení této pozvánky zákonný zástupce potvrdí e-mailem na adresu: prijimacky@gymkc.cz. Na pozvánce je uvedeno evidenční číslo přihlášky (viz tyrkysové pole na vzoru). Tímto číslem bude uchazeč identifikován ve výsledcích přijímacího řízení (v seznamu přijatých uchazečů).

Uchazeči s sebou na zkoušku potřebují pozvánku, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). Vhodná propisovací tužka píše modře či černě při jakémkoliv náklonu, stopa je dostatečně silná, nevynechává, nepropíjí se na druhou stranu listu a není gumovatelná.

Obsah zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zkouška se skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

V den přijímacích zkoušek není povolena přítomnost doprovázejících osob v budově školy. Z organizačních důvodů nebude umožněno uchazečům mezi zkouškou z matematiky a českého jazyka opustit budovu školy. Předpokládané ukončení: 12.10 (PUP později).

Nahlížení do spisu

Účastník řízení má podle § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu a má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí podle § 36 správního řádu; tuto možnost stanovil ředitel školy na úterý 2. května 2023 v době od 10.00 do 13.00 hodin v ředitelně Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Podmínkou pro využití tohoto práva je dodržení přesného času vaší návštěvy, který bude stanoven na základě telefonické objednávky (318 521 040; 602 537 618).

Upozornění: Obsahem spisu není rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče! Rozhodnutí bude zveřejněno v zákonné lhůtě do 2 dnů od zpřístupnění výsledků Centrem.

Vyhodnocení přijímacího řízení

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ + soutěže

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 14 bodů
soutěže max 6 bodů (viz kritéria)


Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 20 bodů (viz kritéria)FAQ

Jak se postupuje při vyhodnocení přijímacího řízení?

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (pořadí žáků) musí přijatí uchazeči zájem nastoupit na naši školu potvrdit předáním zápisového lístku (vydává základní škola). Pokud uchazeči nemají zájem studovat na naší škole, je jejich místo postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí. Drtivá většina uchazečů koná přijímací zkoušky na dvě střední školy, pro studium si však musí vybrat jednu z nich. Uvolněná místa jsou průběžně obsazována dalšímu uchazeči v souladu s pořadím získaným v přijímacím řízením za původně určenou hranicí "prvních 30".

Kolik uchazečů o studium se hlásilo? Kolik bodů stačí k přijetí?

V letošním školním roce přijímací řízení ještě neproběhlo. Známe zatím pouze počty uchazečů. Můžeme však zveřejnit data Za minulé školní roky. Počty získaných bodů v druhém grafu reflektují výpočet uvedený v kapitole vyhodnocení přijímacího řízení (nejedná se o prostý součet bodů získaných v JPZ).

Bude škola vypisovat druhé kolo přijímacího řízení?

Vyhlášení druhého kola nelze předjímat. U uchazečů do primy je vypsání druhého kola krajně nepravděpodobné. U uchazečů do 1. ročníku (čtyřletého studia) záleží na zájmu uchazečů o studium právě na naší škole. Nejprve jsou uspokojeni všichni úspěšní uchazeči z prvního kola přijímacího řízení. Pokud neodevzdá zápisový lístek 30 uchazečů z první kola, bude vyhlášeno kolo druhé. O tomto nepůjde pravděpodobně rozhodnout dříve než cca 15. května.