Maturitní zkouška

Termíny

 • Přihlášky žáků k maturitním předmětům: 1. prosince 2020
 • Odevzdání seznamu literárních děl: 31. března 2021
 • Písemná žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka
  (dle § 19a vyhl. 177/2009): 31. března 2021
 • Praktická zkouška: 8. 4. 2021
 • Písemné práce profilové části: 12. – 16. 4. 2021
 • Zkoušky společné části (didaktické testy ČJL, cizí jazyk/MAT): 3. – 5. 5. 2021
  • 3. 5. 8.00 Matematika – 135 min
  • 3. 5. 13.30 Anglický jazyk – 40 min poslech + 70 min
  • 4. 5. 8.00 Český jazyk a literatura – 85 min
  • 5. 5. 8.00 Matematika+ – 150 min
  (časové údaje uvedeny pro intaktní žáky)
 • Ústní zkoušky profilové části: 17. – 21. 5. 2021
 • Mimořádný termín společné části (karanténa/C-19): 14. – 16. 6. 2021

Dokumenty

Výběr knih z ČJL

Žák vybírá 20 literárních děl

 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
 2. Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
 3. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
 4. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Žák musí skutečnost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka oznámit předložením písemné žádosti. Tuto žádost společně s dokladem o vykonání zkoušky předloží řediteli školy do 31. března 2021.

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek platný pro rok 2021 je k dispozici na stránkách MŠMT.

Pokud žák nemůže přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad podle předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v termínu ústní zkoušky, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Statistika

přihlášení k MZ